Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového portálu:
GAZEL spol.s r.o.
so sídlom Březová  159, 763 15 Slušovice ,Česká republika
IČO: 18757413, DIČ: CZ18757413
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Brně, oddiel C, vložka
Telefónny kontakt: +420 577 111 011
E-mailový kontakt: info@gazel.cz

Čl. I
Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež označovaného ako "zákazník") v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu Gazel.sk dostupný na webovej stránke http://www.gazel.sk (ďalej len "internetový obchod"). S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a  je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci pred odoslaním svojej objednávky potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.
 2. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzavretí kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, teda ten ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je, teda ten, ktorý kupuje tovar za účelom svojho podnikania alebo ďalšieho predaja.

Čl. II
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže realizovať kúpu tovaru z internetového obchodu od predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky - objednávkového formulára dostupného v internetovom obchode. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie sa predávajúci zaväzuje bezodkladne potvrdiť kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mail kupujúceho zadaný pri objednávke tovaru.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Všetky potvrdené objednávky tovaru urobené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné pre kupujúceho aj predávajúceho
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdil, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru v internetovom obchode majú len informatívny charakter a jednotlivé odtiene sa môžu líšiť podľa individuálneho nastavenia monitoru.
 6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 7. Osobné údaje, ktoré uvedie kupujúci v objednávkovom formulári, sú použité iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.
 10. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený od zmluvy odstúpiť spôsobom uvedeným v týchto podmienkach bez udania dôvodu a bez sankcie do štrnástich (14) dní po dodaní tovaru, alebo do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Za prvý deň Lehoty sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy nadobudol platnosť zmluva, od ktorej sa odstupuje. Dňom riadneho odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci aj predávajúci sú povinní si vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostali. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za plnenia a služby, ktoré mu predávajúci poskytol do momentu odstúpenia od zmluvy. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto podmienok platí, že od zmluvy, na základe ktorej si kupujúci od predávajúceho kúpil iba služby (nie Tovar), je kupujúci oprávnený odstúpiť iba dovtedy, kým tieto služby nezačal využívať.

Uvedené právo môže byť uplatnené u: Gazel spol.s r.o.,Březová 159, 763 15 Slušovice, Česká republika.

Čl. III
Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže uhradiť celú kúpnu cenu tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru. Pri objednaní atypického tovaru môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy na tovar, pred dodaním tovaru.
 2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru tiež bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho číslo účtu: 4040268907/3100. Účet je vedený u Sberbank Slovensko, a.s. Ako variabilný symbol u platby kúpnej ceny je kupujúci povinný uviesť číslo fatkury. Takto uhradená kúpnu cenu musí byť na účet Predávajúceho pripísaná pred dodaním tovaru kupujúcemu.
 3. Spôsob úhrady si kupujúci zvolí pri realizácii objednávky v objednávkovom formulári.
 4. Predávajúci je oprávnený na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári posielať vyúčtovanie formou elektronickej faktúry. Kupujúci berie na vedomie, že predmetom faktúry môže byť telekomunikačné tajomstvo, ktoré je kupujúci povinný zachovávať. Pokiaľ nie je právnymi predpismi stanovené inak, považuje sa faktúra odoslaná na takúto adresu za doručenú kupujúcemu bez ohľadu na to, či sa faktúra ku kupujúcemu skutočne dostane. Kupujúci so zaslaním elektronickej faktúry na jeho e-mailovú adresu potvrdením, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami (pri realizácii objednávky), výslovne súhlasí, a zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak mu bude faktúra zasielaná v elektronickej podobe, nebude mu už zasielaná poštou.

Čl. IV
Dodacie podmienky

 1. Väčšina tovaru je dodávaná v demontovanom stave.
 2. Bežná dodacia doba je vždy uvedená u konkrétneho tovaru aj v produktovej karte. Dodacia lehota sa počíta od potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Tovar bude kupujúcemu doručený na určené miesto dodania dopravcom vybraným predávajúcim.
 4. Cenník za dopravu (ceny sú uvedené vrátane DPH):
  Doprava zabezpečená dopravcom (dovoz)
  tovar v hodnote do 100 € = cena dopravy je 13 € (s DPH) - ak je pri produkte (v karte výrobku) uvedené inak, potom prednostne platia informácie pri produkte
  tovar v hodnote 101 - 200 € = cena dopravy je 16 € (s DPH) - ak je pri produkte (v karte výrobku) uvedené inak, potom prednostne platia informácie pri produkte
  tovar v hodnote 201 - 800 € = cena dopravy je 20 € (s DPH) - ak je pri produkte (v karte výrobku) uvedené inak, potom prednostne platia informácie pri produkte
  tovar v hodnote nad 800 € = doprava je kupujúcemu poskytnutá zadarmo - ak je pri produkte (v karte výrobku) uvedené inak, potom prednostne platia informácie pri produkte
 5. Dodávaný tovar môže byť dodávaný pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny názvu u výrobcu), s tým že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovar korešponduje s ponukou uvedenú v internetovom obchode, len sa líši názov tovaru.

Čl. V
Reklamácia

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu gazel.sk a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
 2. Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese  info@gazel.cz
 3. Predajca neručí za chyby vzniknuté nesprávnym používaním výrobku alebo jeho neodbornou montážou.

Čl. VI
Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na miesto dodania v termíne, ktorý oznámi kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci daňový doklad ak mu tento doklad nebol odoslaný na e-mailovú adresu podľa predošlých ustanovení týchto podmienok.
 2. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Čl. VII
Osobné údaje

 1. Všetky osobné údaje sú uchované v súlade s platnými zákonmi SR.
 2. Osobné údaje nie sú odovzdané žiadnej tretej strane mimo zmluvného prepravcu, ktorým sú odovzdané informácie len v rozsahu nutnom k bezproblémovému doručeniu zásielok.
 3. Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov budú využité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa serveru.
 4. Všetky dáta sú zabezpečené proti zneužitiu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektom. Na pokyn zákazníka prevádzkovateľ vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová len údaje pre potreby účtovníctva, t.j. podľa zákona č. 563/1991 Zb.
 5. Predávajúci zhromažďuje zo súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre zjednodušenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.
 6. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci zdieľať emailom a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, ponukami, inzercií a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.
 7. Osobné údaje zákazníkov predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe.
 8. Údaje, ktoré predávajúci o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník zmeniť na základe požiadavky zaslaného emailovou správou na info@gazel.cz alebo o túto zmenu môže požiadať dodávateľa telefonicky.
 9. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznamov môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle emailovú správu na info@gazel.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Čl. VIII
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, že je zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo od uzatvorenej zmluvy do štrnásich (14) dní od dodania tovaru odstúpiť bez udania dôvodu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní od takého odstúpenia. Finančnú čiastku sa predávajúci zaväzuje vrátiť na bankový účet kupujúceho alebo iným spôsobom podľa dohody s kupujúcim.
 3. Vyššie uvedená možnosť odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od dodania tovaru  sa podľa právnych predpisov SR. nevzťahuje na:
  zmluvy vzťahujúcej sa na finančné služby uzavretej podľa osobitného predpisu,
  zmluvy uzavretej prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných obchodných priestorov,
  zmluvy uzavretej s telekomunikačnými spojovateľmi prostredníctvom verejných automatických telefónov,
  zmluvy o výstavbe, prevode nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam s výnimkou ich nájmu,
  zmluvy uzavretej na verejných dražbách,
  zmluvy o predaji potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci do domu spotrebiteľa, do miesta jeho bydliska alebo na jeho pracovisko,
  zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote
  poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  lotérie a iné podobné hry
 4. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, riadi sa odstúpením od zmluvy ustanovením § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

Právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (záväznej objednávky), ak sa stane  plnenie nemožným a ak sa nedohodne  s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platností odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje predávajúci i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
 2. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade nedostupnosti tovarov, výrazné zmeny nákupnej ceny tovarov alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovarov (t. j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpení od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší, vráti nebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetka prijatá plnenia.
 2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy, elektronicky na emailovú adresu info@gazel.cz alebo písomne v prevádzkárni predávajúceho. Pri odstúpení je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zasielané, budú vrátené odosielateľovi.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaný rozhodnutím kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Pre vrátenie platieb použijeme rovnaké platobné prostriedky, ktoré kupujúci použil pre vykonanie počiatočnej transakcie. Predávajúci má právo len  na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
 4. Pokiaľ kupujúci odstupuje od zmluvy po prevzatí tovaru, zaväzuje sa bezodkladne po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, zaslať tovar späť na adresu: Gazel spol.s r.o. Březová 159.763 15 Slušovice, Česká republika, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. S vrátením platby podľa predchádzajúceho odstavca je predávajúci oprávnený pozhovieť do tej doby, pokiaľ vrátený tovar obdrží. Pre vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodenom, kompletnom (vrátane príslušenstva všetkých poskytnutých dokladov).
 5. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplne, je poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

Nároky z vadného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe kedy kupujúci vec prevzal,
  má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a v prípade ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy
  sa vec hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
  vec zodpovedá akosti alebo prevedenému zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
  je vec zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže sa kupujúci domáhať aj dodaniu novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu jej súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej
  dobe alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné obtiaže.
 5. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare  v dobe 24 mesiacov od prevzatia. V prípade ak sa vyskytne vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Čl. IX
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje uvedené kupujúcim v objednávkovom formulári sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúcii či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
 2. Predávajúci sa zaväzuje postupovať tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na právu na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 3. Kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využité pre marketingové účely predávajúceho (najmä. pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadreniu nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaním na adresu Gazel březová 159,763 15 Slušovice, Česká republika.
 4. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach internetového obchodu.
 5. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu spôsobom stanoveným týmito podmienkami vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 6. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázi v prípade, že o to kupujúci písomne požiada.
 7. Jednotlivé zmluvy sú po ich uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronické a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platí v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnou cenu objednaného tovaru rátane prepravného, uvedené v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
 3. Kupujúci prehlasuje, že bol zoznámený so skutočnosťami, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú len ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb a nemusia plne zhodovať s obrázkami v internetovom obchode.
 4. Tieto podmienky sú vyhotovené len v slovenskom jazyku. Kúpna zmluvy môže byť uzatvorená len v slovenskom jazyku.
 5. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim.
 6. Vybavovanie sťažností kupujúceho zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@gazel.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 7. Predávajúci je oprávnený k predaju tovarov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Odstúpenie od zmluvy